PORTFOLIO

Wilt u maatwerk op het terrein van:
 • arbeidsvoorwaarden,
 • CAO, interim HRM-advies,
 • goed werkgeversschap,
 • functiewaardering en beloning,
 • ARBO,
 • teambuilding en coaching,
 • conflicthantering of
 • werving en selectie?
 • competenties,
 • personeelsbeoordeling en functioneringsgesprekken,
 • outplacement
 • ontwikkeling,

Bel vrijblijvend 06 53525395 of mail info@swintconsulting.nl.


Uitgevoerde projecten


Swint Consulting beschikt over jarenlange ervaring op HRM terrein. Hieronder enkele korte beschrijvingen van projecten die wij hebben uitgevoerd.


Interim HRM-management en advisering


Klant: (overheids)organisaties zoals recent Gemeenten Gennep, Huizen, Roelofarendsveen, Tilburg, Amsterdam (2015-2018), Veiligheidsregio Noord Limburg; (2012-2015): Regionaal Afvalinzamelbedrijf; 2009/2010:

Probleem: Vervanging van leidinggevenden/medewerkers, ondersteuning bij achterstanden, vacatures, ziekte op P&O-afdelingen.

Activiteiten: Adviseren van het management, ontwikkelen instrumentarium HRM, overleg met OR, actualisering regelingen, introductie POP's, competentiemanagement, participerende rol bij organisatieveranderingen.

Resultaat: up-to-date adviserende P&O-afdeling

Verzelfstandiging van een onderdeel van een lokale overheidsorganisatie


Klant: Lokale overheidsorganisaties

Probleem: Onduidelijkheden over de consequenties t.a.v. rechtspositie.
Activiteiten: Voorbereiden Sociaal plan, harmonisatie arbeidsvoorwaarden, begeleiden van onderhandelingen met vakorganisaties en OR, voorlichting aan management en personeel, vervaardigen arbeidsvoorwaardenregelingen, intermediair tussen ‘moederorganisatie’ en te verzelfstandigen onderdeel; begeleiden plaatsing van personeel.

Resultaat: Goede randvoorwaarden op HRM-terrein voor verzelfstandigingsproces.

Begeleiding uitvoering Sociaal Plan


Klant: WNK Alkmaar

Probleem: onduidelijkheid in de uitvoering van HR context bij doorontwikkeling organisatie
Activiteiten: afspraken met directie, bonden en OR over Sociaal Plan, begeleiden van de uitvoering van het Sociaal Plan, aandacht voor en oplossen van individuele casussen

Resultaat: Heldere en zuivere behandeling van bezwaren.

Ontwikkelen van een systematiek van beoordelings- en ontwikkelingsgesprekken


Klant: Diverse bedrijven en overheidsorganisaties

Probleem: Verbeteren van visie en methodieken bij management en medewerkers over de kwaliteit van het functioneren.

Activiteiten: In samenwerking met werkgroep ontwikkelen van systematiek, bespreking in diverse gremia, geven van voorlichting en training.

Resultaat: Meer openheid en duidelijkheid over de kwaliteit van het functioneren.

Advisering beloningsbeleid


Klant: Rederij

Probleem: Conflict over objectieve normen t.a.v. belonen.

Activiteiten: Interviews bij directie en OR, benchmarking soortgelijke organisaties, voordragen werkbare oplossing, begeleiden onderhandelingen tussen directie en OR.

Resultaat: Objectieve en acceptabele beloningsnorm.

Afvloeiing


Klant: Constructie- en ingenieursbureau

Probleem: Overtollig aantal ontwerpers, constructeurs en tekenaars.

Activiteiten: In opdracht van ondernemingsraad (inhoudelijk en procesmatig) adviseren over voorstellen van werkgever, bijdragen aan onderhandelingen met vakorganisaties.

Resultaat: Bijgedragen aan serieuze positie van de OR bij het proces.

Teambegeleiding


Klant: Lokale overheidsorganisatie.

Probleem: Spanningen binnen het managementteam door verschillen in visie tussen de leden.

Activiteiten: Korte training over communicatie, bijwonen teambijeenkomsten coaching, tijdens de vergaderingen interveniëren en leden te wijzen op gedrag.

Resultaat: Teamleden meer bewust gemaakt van hun eigen gedrag en de reacties van anderen.

Arbeidsvoorwaarden


Klant: Diverse profit en non-profit organisaties.

Probleem: Niet geactualiseerde arbeidsvoorwaardenregelingen.

Activiteiten: Nazien van de arbeidsvoorwaardenregelingen op actualiteit, juridische houdbaarheid en praktische uitvoerbaarheid; voorstellen voor verbeteringen, begeleiden onderhandelingen met vakorganisaties en ondernemingsraad.

Resultaat: Up to date stelsel van arbeidsvoorwaarden.

Administratieve organisatie op HRM-terrein


Klant: Not-for-profitorganisatie.

Probleem: Onduidelijkheden over de te maken keuzes en consequenties m.b.t. de functieniveaus.

Activiteiten: Onderzoek naar gehanteerde werkwijzen, aanbrengen en implementeren van verbeteringen.

Resultaat: Werkbaar handboek met meer uniformiteit.

Outplacement


Klant: Diverse profit en non-profit organisaties

Probleem: Medewerkers die niet meer passen in de organisatie en/of voor wie ontslag dreigt

Activiteiten: Begeleiden van medewerkers naar een nieuwe werkomgeving door het in kaart brengen van de eigen talenten en beperkingen, het werken aan verbeteren, aandacht voor sollicitatie en arbeidsmarkt en begeleiding in de nieuwe werksituatie.

Resultaat: beëindiging van spanning in de oude werksituatie en goede start in de nieuwe.

Plaatsingsgesprekken


Klant: Grafische sector

Probleem: Te weinig vaardigheden management m.b.t. plaatsingsprocedure en aanbrengen gewenste uniformiteit bij die gesprekken.

Activiteiten: Workshops met managers over de te volgen procedure, begeleiden videotraining met als onderwerp: slecht nieuws gesprekken, communicatie, conflicthantering.

Resultaat: Goede communicatie met medewerkers over (uit)plaatsing.

CONTACT

Adres
Postbus 555
2280 AN Rijswijk.
Contact
T 070 3967396
E info@swintconsulting.nl
Overig
KvK: 27259578
Btw: NL058784901B01